PRZYJAZDY i WYJAZDY PRACOWNIKÓW

ERASMUS+ KA103-WYJAZDY DYDAKTYCZNE

Wyjazdy dydaktyczne w ramach programu ERASMUS+ w roku akademickim 2021/2022 i 2022/2023

Osoby zakwalifikowane zobowiązane są na 2 tygodnie przed planowanym wyjazdem złożyć Wniosek wyjazdowy zatwierdzony przez Dyrektora/Kierownika Jednostki. Przed wyjazdem każdy pracownik podpisuje z UP umowę określającą warunki wyjazdu. Warunkiem rozliczenia wyjazdu będzie złożenie dokumentu potwierdzającego pobyt       i realizację programu, sporządzonego przez instytucję przyjmującą oraz obowiązkowej ankiety online w Mobility Tool na stronie Komisji Europejskiej (link do ankiety przesyłany jest po zakończeniu mobilności na adres email beneficjenta).

Procedura i kryteria kwalifikacji 2021/2022 i 2022/2023 pdf

WEBCON

Indywidualny program nauczania / Staff Mobility for Teaching Mobility Agreement doc

Kalkulator odległości

Lista Uczelni partnerskich pdf

Wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych odgrywają znaczącą rolę w budowaniu wymiaru europejskiego na uczelniach europejskich. Podejmując wyzwanie prowadzenia zajęć dla studentów na zagranicznych uczelniach partnerskich mają Państwo swój własny udział w tym procesie. Wyjazdy w ramach programu Erasmus+ umożliwiają zapoznanie się z innymi metodami nauczania i uczenia się, oraz innymi strukturami organizacji uczelni. Są także okazją do sprawdzenia i rozwijania własnych umiejętności nauczania w języku obcym. Doświadczenie zdobyte w czasie pobytu na uczelni partnerskiej może zaowocować wprowadzeniem nowych europejskich rozwiązań do zajęć prowadzonych przez Państwa na naszej Uczelni. Ponadto otwiera ono możliwości nawiązywania nowych kontaktów, podejmowania wspólnych działań oraz tworzenia projektów wielostronnych.

Wykłady kadry zagranicznej stwarzają również możliwość skorzystania z fachowej wiedzy i kwalifikacji zagranicznej kadry akademickiej tym studentom, którzy sami nie uczestniczą w wymianie poprzez wyjazdy stypendialne.

Każdy z Państwa może mieć swój udział w rozszerzeniu listy Uczelni partnerskich współpracujących z naszą Uczelnią w ramach programu Erasmus+ poprzez zaproponowanie włączenia do istniejącej już listy umowy ze znaną i/lub zaprzyjaźnioną z Państwem uczelnią zagraniczną.

Zajęcia prowadzone dla studentów uczelni zagranicznej mogą mieć różny charakter: zarówno zajęcia obowiązkowe, ściśle związane z programem studiów uczelni partnerskiej, jak i zajęcia dodatkowe, uzupełniające. Mogą one też przybrać różne formy: wykłady, warsztaty, seminaria, dyskusje itp. Istotne jest, aby bez względu na formę i charakter zajęć odbyło się co najmniej osiem (8) „godzin kontaktowych” ze studentami.

Potwierdzenie pobytu / odbycia zajęć powinno być sporządzone na papierze firmowym strony go wystawiającej, czyli instytucji przyjmującej.

 

PRZYDATNE STRONY

Erasmus+ przewodnik po programie


 Archiwum