PROJEKTY UE – ERASMUS+

PARTNERSTWA STRATEGICZNE

 

Pytania dotyczące programu Partnerstwa Strategicznego można kierować do:

Biuro Współpracy Międzynarodowej

pok. 174

tel: 12-662-6044

e-mail:  lukasz.pieczonka@up.krakow.pl

                                                                                                                                      

 Najbliższy termin składania wniosków:

 

I.PROCEDURA SKŁADANIA WNIOSKÓW (dla koordynatora projektu):

Wniosek składa organizacja wnioskująca w imieniu całego konsorcjum.

 1. Złożenie zarysu projektu do Biura Współpracy Międzynarodowej (pok. 174)
 2. Dostarczenie dokumentów od Partnerów (mandate oraz ankieta) -> najpóźniej 10 dni przed zakończeniem składania wniosków.
 3. Biuro Współpracy Międzynarodowej wypełnia wniosek na podstawie powyższych danych Partnerów (sekcje A,B i D).
 4. Wniosek zostaje przesłany do koordynatora projektu w celu uzupełnienia informacji merytorycznych (sekcje C oraz E-J).
 5. Po skompletowaniu wniosku koordynator przedkłada w BWM Oświadczenie (Declaration of Honour) do zaakceptowania (wydruk dostępny po uzupełnieniu wniosku – Sekcja M) -> najpóźniej 7 dni przed upływem terminu składania wniosków.
 6. Oświadczenie po zaakceptowaniu przez prawnego przedstawiciela uczelni (Prorektor ds. Rozwoju) zostanie odesłane w formie skanu do koordynatora projektu.
 7. Koordynator projektu posiadając komplet wymaganych dokumentów, załącza je do wcześniej wypełnionego wniosku oraz składa go on-line (patrz: Sekcja O.2 formularza wniosku).
 8. Złożony formularz wniosku należy wydrukować lub przesłać mailem do Biura Współpracy Międzynarodowej (pok. 174).

Uwaga: Prosimy o wcześniejszy kontakt z Biurem Współpracy Międzynarodowej w celu ustalenia ostatecznych terminów składania dokumentów.

 

II.PROCEDURA SKŁADANIA WNIOSKÓW (dla Partnera projektu):

 

 1. Złożenie zarysu projektu do Biura Współpracy Międzynarodowej (pok. 174).
 2. Dostarczenie dokumentów wymaganych przez koordynatora projektu (mandate).
 3. Wniosek złożony przez koordynatora należy dostarczyć do Biura Współpracy Międzynarodowej (pok. 174).

 

 CZYM SĄ PARTNERSTWA STRATEGICZNE?

Partnerstwa strategiczne wspierają szeroki i elastyczny zakres działań w celu wdrożenia wysokiej jakości projektów, promowania rozwoju i modernizacji organizacji oraz wspierania rozwoju polityki na poziomie europejskim, krajowym i regionalnym.

W zależności od celów danego projektu, zaangażowanych organizacji uczestniczących, oczekiwanego wpływu oraz innych elementów partnerstwa strategiczne mogą mieć różną skalę, a działania w ich ramach mogą być odpowiednio dostosowywane.

W zależności od celów i składu partnerstwa strategicznego, projekty mogą być dwojakiego rodzaju:

 ♦ Partnerstwa strategiczne na rzecz innowacji:

Projekty mające na celu opracowanie innowacyjnych rezultatów i/lub angażujące się w intensywne działania upowszechniające i wykorzystujące wyniki istniejących lub nowo wytworzonych produktów lub innowacyjnych rozwiązań. Wnioskodawcy mają możliwość wnioskowania o specjalne środki w kategoriach „Rezultaty pracy intelektualnej” i „Wydarzenia upowszechniające rezultaty pracy intelektualnej”, aby w ten sposób bezpośrednio uwzględnić innowacyjny aspekt tej akcji. Tego typu projekty są otwarte dla wszystkich dziedzin kształcenia, szkolenia i młodzieży.

 

♦ Partnerstwa strategiczne wspierające wymianę dobrych praktyk:

Głównym celem jest umożliwienie organizacjom rozwijania i wzmacniania sieci, zwiększenie ich zdolności do działania na poziomie transnarodowym, wymianę i konfrontowanie pomysłów, praktyk i metod. Zatwierdzone projekty mogą również wytwarzać konkretne materialne rezultaty i upowszechniać efekty swoich działań, jednakże w sposób, który jest adekwatny do celu i zakresu projektu. Wyniki te i działania będą współfinansowane w ramach standardowego budżetu w kategorii „Zarządzanie projektem i jego wdrażanie”. Partnerstwa strategiczne właściwe dla dziedziny szkolnictwa wyższego nie będą wspierały tego rodzaju projektów.

 

JAKIE DZIAŁANIA SĄ WSPIERANE W PARTNERSTWIE STRATEGICZNYM?

 

W trakcie trwania projektu i w zależności od typu partnerstwa strategicznego, projekty mogą zazwyczaj realizować szeroki wachlarz działań, na przykład:

 

♦  działania, które prowadzą do zacieśnienia współpracy i tworzenia sieci między organizacjami;

♦  testowanie i/lub wdrażanie innowacyjnych praktyk w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży;

♦  działania ułatwiające uznawanie i poświadczanie wiedzy, umiejętności i kompetencji zdobytych w ramach uczenia się formalnego, pozaformalnego i nieformalnego;

♦  działania w zakresie współpracy między władzami regionalnymi, mające na celu promowanie rozwoju systemów kształcenia, szkolenia i na rzecz młodzieży oraz włączenia ich w działania związane z rozwojem lokalnym i regionalnym;

♦  działania wspierające niepełnosprawne osoby uczące się/osoby uczące się o specjalnych potrzebach w celu ukończenia

przez nie cyklów kształcenia i w celu ułatwienia ich przejścia na rynek pracy, m.in. poprzez zwalczanie segregacji i dyskryminacji w dziedzinie kształcenia w odniesieniu do zmarginalizowanych społeczności;

♦  działania mające na celu lepsze przygotowanie i wdrożenie pracowników w dziedzinie kształcenia i szkolenia, potrafiących sprostać wyzwaniom w środowisku nauki związanym z równością, zróżnicowaniem i włączeniem społecznym;

♦  działania mające na celu promowanie integracji uchodźców, osób ubiegających się o azyl i nowo przybyłych migrantów oraz zwiększające świadomość na temat kryzysu uchodźców w Europie;

♦  inicjatywy transnarodowe promujące zmysł przedsiębiorczości, mające na celu wspieranie aktywności obywatelskiej i przedsiębiorczości (w tym przedsiębiorczości społecznej), wspólnie realizowane przez co najmniej dwie grupy osób młodych z różnych krajów.

 

KTO MOŻE UCZESTNICZYĆ W PARTNERSTWIE STRATEGICZNYM?

W projekcie mogą brać udział różnego typu organizacje (instytucje, przedsiębiorstwa) z krajów uczestniczących w programie (tzw. krajów programu), przy czym jedna z nich pełni funkcję koordynatora i tylko ona wnioskuje o dofinansowanie w imieniu całego partnerstwa.

Minimalny skład konsorcjum realizującego projekt to trzy instytucje z trzech różnych krajów programu.

W wyjątkowych przypadkach, jeżeli jest to niezbędne do osiągnięcia celu projektu, można również przewidzieć udział organizacji z krajów partnerskich. W przypadku kwestii dotyczących zarządzania umowami „partnerów stowarzyszonych” nie uznaje się ich za partnerów projektu i nie otrzymują oni dofinansowania. Należy jednak jasno opisać ich udział i rolę w projekcie oraz różnych działaniach.

 

Uwaga: osoby indywidualne nie mogą ubiegać się o dofinansowanie z programu.

 

DOFINANSOWANIE

Środki finansowe mogą być przyznane na:

 – zarządzanie projektem,

– międzynarodowe spotkania projektowe,

– seminaria, konferencje, produkty intelektualne,

– wydarzenia upowszechniające, wyjazdy dydaktyczne,

– podwykonawstwo i sprzęt, udział osób niepełnosprawnych

– inne działania i produkty służące realizacji projektu.

 

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

Uczelnia może być partnerem lub koordynatorem projektu. Wewnętrzna procedura składania wniosków została przedstawiona na początku.

Język wniosku: polski lub angielski

Liczba możliwych wniosków:

konsorcjum partnerskie:  co najmniej trzy instytucje z trzech różnych państw uczestniczących w programie. Konsorcjum wybiera spośród siebie instytucję koordynującą, która w imieniu całej grupy partnerów składa wniosek do agencji narodowej kraju, w którym działa. Wszystkie uczelnie z krajów programu biorące udział w projekcie muszą posiadać Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego. 

 

 

DOKUMENTY

 

ZOBACZ RÓWNIEŻ