ERASMUS+ STUDIA

KROK PO KROKU

KROK PIERWSZY Przed wyjazdem

Z powodzeniem przeszedłeś przez procedurę rekrutacyjną i zostałeś zakwalifikowany na studia zagraniczne w ramach Programu Erasmus+. Teraz musisz dowiedzieć się czegoś o uczelni przyjmującej jej ofercie programowej, zasadach studiowania i zaliczania przedmiotów, systemie ECTS i o wszystkich kwestiach, które pomogą Ci podjąć decyzje co do programu studiów.

W tym celu:

Zajrzyj na stronę internetową uczelni, do której się wybierasz. Znajdziesz tam pakiet informacji odnośnie terminów i dokumentów jakie należy do nich przesłać. W zależności od kraju, rok akademicki może zaczynać się już początkiem sierpnia (np. kraje skandynawskie) lub dopiero w połowie października (np. Niemcy), dlatego też każda uczelnia ustala własne terminy DEADLINES a także rodzaj i sposób przesłania dokumentów. Bywa że zamiast przesyłania pliku dokumentów student poproszony jest jedynie o rejestrację na studia Erasmusa za pomocą formularza on-line. Najczęściej jednak uczelnie wymagają wypełnienia, wydrukowania i przesłania formularza aplikacyjnego (według wzoru wymaganego przez uczelnie przyjmującą Application Form) Learning Agreement (LA) z podpisami polskich koordynatorów oraz wniosku o zakwaterowanie (czasem także zdjęć i kopii paszportu lub dowodu, Transcript of Record (TR) jak również przy uczelniach artystycznych Portfolio). Po skompletowaniu pakietu tych dokumentów należy je dostarczyć do Biuro Współpracy Międzynarodowej  (pok. 173). Dokumenty z listem nominacyjnym zostają wysłane przez Nasze biuro. Dokumenty te muszą być dostarczane do Nas nie później niż na 2 tygodnie przed datą jaką wyznaczyła strona przyjmująca. Po przesłaniu przez BWM kompletu dokumentów student najczęściej otrzymuje list akceptacyjny z uczelni do której aplikuje. Taki dokument należy dostarczyć do BWM.

PAMIĘTAJ !!

Dokument LA musi zostać podpisany przez pełnomocnika ds. Programu Erasmus+(lista) . W LA podajesz nazwy przedmiotów, które zamierzasz studiować i liczbę punktów ECTS. Uwaga aby wyjazd został zaliczony musisz zdobyć 30 ECTS.

Po dopełnieniu wszystkich formalności i otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia otrzymujesz z Naszego Biura zaświadczenie potwierdzające Twój status uczestnika Programu Erasmus+. Zaświadczenie to potrzebne jest do uzyskania ubezpieczenia na wyjazd-kartę EKUZ (które jest obowiązkowe) lub w celu uzyskania wizy (Turcja). Europejską Kartę Ubezpieczeniową EKUZ wystawia wojewódzki oddział Narodowego Funduszu Zdrowia na Twój wniosek (znajdziesz go na http://www.nfz.gov.pl/new/ ). Do wniosku musisz dołączyć zaświadczenie o ubezpieczeniu rodziców oraz zaświadczenie o uczestniczeniu w Programie Erasmus+. Pamiętaj, że karta obowiązuje tylko w krajach Unii Europejskiej i obejmuje tylko część świadczeń związanych z leczeniem. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronach NFZ. Przy wyjeździe np. do Turcji należy wykupić polisę w firmie ubezpieczeniowej.

W związku z wyjazdem czekają Cię wydatki (np.: opłata za akademik, podróż, ubezpieczenie, itp.). Pamiętaj, że stypendium Programu Erasmus+ jest przeznaczone jedynie na pokrycie różnic pomiędzy kosztami utrzymania i studiowania w kraju ojczystym a kosztami życia w kraju przyjmującym. W efekcie stypendium, które otrzymasz, na pewno nie starczy na wszystkie wydatki ponoszone przez Ciebie za granicą.

Stypendia Programu Erasmus+ wypłacane są przelewem na konto w walucie euro w 80% przed wyjazdem i 20% po powrocie, po rozliczeniu się z wymaganych dokumentów. Numer konta należy przekazać do biura BWM na formularzu (FDB). Numer konta potrzebny jest aby sporządzić z Państwem umowę. Po dopięciu ww formalności oraz dostarczeniu zaświadczenia z dziekanatu o zliczeniu sesji zgłaszasz się do Biura ds. Współpracy Międzynarodowej w celu podpisania właściwej umowy, nie później niż 3 tygodnie przed wyjazdem. Studenci z prawem do dodatku socjalnego finansowani są z funduszy PO WER nie są zobligowani do zakładania kont walutowych. Stypendium ich wypłacane będzie w walucie PLN.

Pamiętaj, że jeżeli z ważnych powodów (rodzinnych, finansowych, zdrowotnych) zrezygnujesz z wyjazdu, skontaktuj się natychmiast z Biurem Współpracy Międzynarodowej. Zadbaj również, aby o Twojej rezygnacji dowiedziała się uczelnia zagraniczna i nie groziło Ci obciążenie kosztami np. rezerwacji miejsca w akademiku.

Student zakwalifikowany na studia w ramach programu Erasmus+ jest zobowiązany do wypełnienia testu językowego OLS on-line z języka obcego (dotyczy języków: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, nederlandzki oraz innych wskazanych przez Agencje Narodową. Student wypełnia test przed wyjazdem oraz po powrocie z wyjazdu za granicę. Zwolnieni z tego obowiązku są jedynie stypendyści, dla których ww. języki są językami ojczystymi.

Reasumując

1. Dokumenty aplikacyjne wymagane przez uczelnie przyjmującą

2. Learning Agreement DOC

3. List akceptacyjny z uczelni przyjmującej

4. Formularz Danych Bankowych DOC

5. Karta EKUZ

6. Zaświadczenie z dziekanatu o zaliczeniu sesji

7. Podpisanie umowy i wyplata stypendium

KROK DRUGI W trakcie pobytu na stypendium

Przed wyjazdem upewnij się, czy masz już wszystkie niezbędne dokumenty uprawniające Cię do wyjazdu oraz czy dopełniłeś wszelkich formalności. Pamiętaj, że jeśli jest taka potrzeba skieruj prośbę do Dziekana o przedłużenie sesji z powodu przebywania na stypendium Erasmus+. Nie zapomnij też zabrać kilku aktualnych zdjęć – będą Ci potrzebne do wyrobienia m.in. biletu miesięcznego, legitymacji.

Zawsze możesz liczyć na naszą pomoc i radę najlepiej za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Po przyjeździe może okazać się, że nastąpiły zmiany w programie studiów i któregoś z elementów zaplanowanego i zatwierdzonego już programu nie możesz zrealizować. W takiej sytuacji wypełniasz dokument o nazwie „Changes to Learning Agreement”. Musisz uzyskać akceptacje tych zmian u miejscowego Koordynatora Programu Erasmus oraz powiadomić Koordynatora w rodzimej uczelni. Z tym zadaniem musisz uporać się na samym początku swego pobytu i zmienione porozumienie przesłać do Nas masz na to czas 30 dni od momentu przybycia na stypendium.

Nie zapomnij o swoim statusie – uczestnika Programu Erasmus+. Zgodnie z zasadami tego programu cieszysz się takimi samymi prawami jak studenci lokalni, masz też jednak takie same obowiązki, z których musisz się wywiązać. Czekają Cię te same wymagania i rygory organizacyjne. Twoje prawa i obowiązki zapisane są w Karcie Studenta Erasmusa.

Studiujesz, uzyskujesz zaliczenia, zdajesz egzaminy – wszystkie Twoje osiągnięcia akademickie rejestrowane są w wykazie zaliczeń („Transcript of Records”).

KROK TRZECI Po powrocie ze stypendium

Po powrocie do kraju składasz zaświadczenie o rzeczywistym czasie pobytu za granicą wystawione przez uczelnię, na której studiowałeś i wykaz zaliczeń („Transcript of Records”) oraz wypełniasz ankietę dotyczącą Twojego pobytu za granicą, wypełnienie ankiety jest konieczne do ostatecznego rozliczenia się z wyjazdu z BWM. Po rozliczeniu się z wszystkich dokumentów zostaje Ci wypłacone pozostałe 20% stypendium

Na podstawie wykazu zaliczonych przedmiotów czyli TR zwracasz się do Pełnomocnika ds. Programu Erasmus + odpowiedzialnych jednostek o zaliczenie okresu studiów za granicą.