ERASMUS+ STUDIA

INFO PO WER

Program POWER – dodatkowe wsparcie dla studentów niepełnosprawnych i pobierających stypendium socjalne

PO WER – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Od 2014 programu PO WER – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój umożliwia przyznanie dodatkowego wsparcia finansowego mobilności zagranicznej studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, zaakceptowanych na wyjazd w ramach programu Erasmus+.

O dodatkowe środki w ramach programu na wyjazdy na studia i praktyki mogą ubiegać się:

– Studenci z orzeczonym stopniem niepełnosprawności,

– Studenci z przyznanym stypendium socjalnym.

Wsparcie ze środków programu PO WER obejmuje wyjazdy do wszystkich krajów uczestniczących w programie Erasmus+.

Studenci, którzy aplikują na wyjazd w ramach programu PO WER podlegają ogólnym zasadom rekrutacji w ramach programu Erasmus+.

Stypendium jest wypłacane w walucie polskiej (PLN) na konto wskazane przez stypendystę.