ERASMUS+ STUDIA

INFO PO WER

Studenci, którym przysługuje stypendium socjalne będą korzystać z grantu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), w ramach którego mają prawo do otrzymania stypendium według stawek podanych w Tabeli oraz dodatkowej kwoty w wysokości 839 PLN* miesięcznie (równowartość 200 EUR). Warunkiem otrzymania dodatkowego stypendium z programu PO WER jest przystąpienie do rekrutacji na wyjazdy na dany rok akademicki z uwzględnieniem informacji o pobieranym stypendium socjalnym w Zgłoszeniu Kandydata na Stypendium.

Studenci, którzy posiadają orzeczenie o niepełnosprawności będą korzystać z grantu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), w ramach którego mają prawo do otrzymania stypendium według stawek podanych w Tabeli A oraz do zwrotu kosztów rzeczywistych poniesionych w związku z niepełnosprawnością, po przedłożeniu w Biurze ds. Współpracy Międzynarodowej stosownych dokumentów/ dowodów zapłaty. Koszty rzeczywiste obejmują np.:

*Grant  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) będzie wpłacany na konto stypendysty w walucie polskiej (PLN)  w wysokości 839 zł na miesiąc.

Dokumenty obowiązujące w roku akademickim 2016 2017

Warunki dotyczące zasad finansowania wyjazdów na studia  studentów uprawnionych do otrzymywania stypendium socjalnego w roku 2016/2017  pdf

Warunki przyznania dofinansowania wyjazdów osób niepełnosprawnych w roku 2016/2017  pdf

 

Tabela poniżej przedstawia stawki miesięczne obowiązujące w roku akademickim 2015 2016

Kraje należące do danej grupy

Miesięczna stawka obowiązująca
w programie Erasmus+

Miesięczna stawka w złotych wypłacana z

budżetu PO WER bez dodatku socjalnego

Miesięczna stawka
w złotych wypłacana
z budżetu PO WER
z dodatkiem socjalnym

Grupa I:
Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy

500 euro

2097 zł

2936 zł

Grupa II:
Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia

400 euro

1678 zł

2517 zł

Grupa III:
Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry

300 euro

1258 zł

2097 zł