ERASMUS+ STUDIA

INFO PO WER

 

ERASMUS+ KA103 KRAJE PROGRAMU (PO WER)

dla studentów niepełnosprawnych i ze stypendium socjalnym

W roku akademickim 2019/2020 Uniwersytet Pedagogiczny w ramach programu PO WER (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój) realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pod nazwą:

„Zagraniczna mobilność studentów ze specjalnymi potrzebami. Edycja 3”.

Umowa numer: 2019-1-POWER-HE-063536

Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji zawodowych i kluczowych osób z wykorzystaniem programów mobilności ponadnarodowej.

Studenci, którym przysługuje stypendium socjalne będą korzystać z „grantu zero” programu Erasmus+ według stawek Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Warunkiem otrzymania stypendium z programu PO WER jest przystąpienie do rekrutacji na wyjazdy na dany rok akademicki z uwzględnieniem informacji o pobieranym stypendium socjalnym w Zgłoszeniu Kandydata na Stypendium. 

Studenci, którzy posiadają orzeczenie o niepełnosprawności będą korzystać z „grantu zero” programu Erasmus+ według stawek Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Oprócz stypendium studenci mogą także otrzymać dodatkowe fundusze (zwrot kosztów rzeczywistych) po przedłożeniu w Biurze Programów Międzynarodowych stosownych dokumentów/ dowodów zapłaty. Koszty rzeczywiste obejmują np.:

podróż i pobyt osoby towarzyszącej
wynagrodzenie miejscowego opiekuna
opieka lekarska, rehabilitacja, leki
specjalne materiały dydaktyczne
specjalne ubezpieczenie.

*Grant Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) będzie wpłacany na konto stypendysty w walucie polskiej (PLN).

Grant przyznany Uczelni w roku akademickim 2019/2020 na wyjazdy stypendialne studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej wynosi 423 097,00 PLN, w tym:

323 400,00 PLN – na wyjazdy studentów wyjeżdżających na studia z prawem do „dodatku socjalnego” – łączna liczba wyjazdów: 20;
56 595,00 PLN – na wyjazdy studentów wyjeżdżających na praktykę z prawem do „dodatku socjalnego” – łączna liczba wyjazdów: 7;
27 068,00 PLN – na wyjazdy studentów niepełnosprawnych wyjeżdżających na studia – łączna liczba wyjazdów: 2;
16 034,00 PLN – na wyjazdy studentów niepełnosprawnych wyjeżdżających na praktykę – łączna liczba wyjazdów: 2.

Wysokość stawek obowiązująca w programie PO WER:

Wyjazdy studentów z prawem do dodatku socjalnego na studia i praktykę
Kraje należące do danej grupy Miesięczna stawka stypendium w PLN
(kwota ryczałtowa)

Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania
2 995 PLN

Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy
2 781 PLN

Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna (FYROM), Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry
2 567 PLN
Wyjazdy studentów niepełnosprawnych na studia i praktykę
Kraje należące do danej grupy:
Miesięczna stawka stypendium w PLN na studia (kwota ryczałtowa)

 Miesięczna stawka stypendium w PLN na praktykę  (kwota ryczałtowa)

Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania
Studia: 2 139 PLN Praktyka: 2 567 PLN

Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy
Studia: 1 925 PLN Praktyka: 2 353 PLN

Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna (FYROM), Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry
Studia: 1 711 PLN Praktyka: 2 139 PLN

Dodatkowe dofinansowanie wynikające z potrzeb osoby niepełnosprawnej
Uzależnione od potrzeb osoby niepełnosprawnej wynikające z wniosku złożonego do FRSE.
FRSE ma prawo do zredukowania wnioskowanej kwoty i decyduje o ostatecznej wysokości przyznanego dofinansowania.
Koszty rzeczywiste rozliczane na podstawie dowodów finansowych.

Dokumenty:

Warunki dotyczące zasad finansowania wyjazdów na studia i praktykę studentów uprawnionych do otrzymywania stypendium socjalnego w roku – umowa 2019 PDF

Warunki przyznania dofinansowania wyjazdów osób niepełnosprawnych umowa 2019 pdf

Karta rozliczenia dofinansowania niepełnosprawnego studenta w roku 2019/2020 xls

Wniosek o dofinansowanie studenta niepełnosprawnego. Rok akademicki 2019/2020 xls