ERASMUS+ STUDIA

INFO PO WER

 

ERASMUS+ KA103 KRAJE PROGRAMU (PO WER)

dla studentów niepełnosprawnych i ze stypendium socjalnym

W roku akademickim 2020/2021 Uniwersytet Pedagogiczny w ramach programu PO WER (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój) realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pod nazwą:

„Zagraniczna mobilność studentów ze specjalnymi potrzebami. Edycja 3”.

Umowa numer: 2020-1-POWER-HE-078468

Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji zawodowych i kluczowych osób z wykorzystaniem programów mobilności ponadnarodowej.

Studenci, którym przysługuje stypendium socjalne będą korzystać z „grantu zero” programu Erasmus+ według stawek Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Warunkiem otrzymania stypendium z programu PO WER jest przystąpienie do rekrutacji na wyjazdy na dany rok akademicki z uwzględnieniem informacji o pobieranym stypendium socjalnym w Zgłoszeniu Kandydata na Stypendium. 

Studenci, którzy posiadają orzeczenie o niepełnosprawności będą korzystać z „grantu zero” programu Erasmus+ według stawek Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Oprócz stypendium studenci mogą także otrzymać dodatkowe fundusze (zwrot kosztów rzeczywistych) po przedłożeniu w Biurze Programów Międzynarodowych stosownych dokumentów/ dowodów zapłaty. Koszty rzeczywiste obejmują np.:

podróż i pobyt osoby towarzyszącej
wynagrodzenie miejscowego opiekuna
opieka lekarska, rehabilitacja, leki
specjalne materiały dydaktyczne
specjalne ubezpieczenie.

*Grant Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) będzie wpłacany na konto stypendysty w walucie polskiej (PLN).

Grant przyznany Uczelni w roku akademickim 2020/2021 na wyjazdy stypendialne studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej wynosi 438 099,00 PLN, w tym:

322 320,00 PLN – na wyjazdy studentów wyjeżdżających na studia z prawem do „dodatku socjalnego” – łączna liczba wyjazdów: 20;
40 290,00 PLN – na wyjazdy studentów wyjeżdżających na praktykę z prawem do „dodatku socjalnego” – łączna liczba wyjazdów: 5;
67 490,00 PLN – na wyjazdy studentów niepełnosprawnych wyjeżdżających na studia – łączna liczba wyjazdów: 5;
7 999,00 PLN – na wyjazdy studentów niepełnosprawnych wyjeżdżających na praktykę – łączna liczba wyjazdów: 1.

Stawki finansowe 2020 2021

Dodatkowe dofinansowanie wynikające z potrzeb osoby niepełnosprawnej
Uzależnione od potrzeb osoby niepełnosprawnej wynikające z wniosku złożonego do FRSE.
FRSE ma prawo do zredukowania wnioskowanej kwoty i decyduje o ostatecznej wysokości przyznanego dofinansowania.
Koszty rzeczywiste rozliczane na podstawie dowodów finansowych.

Dokumenty:

Warunki dotyczące zasad finansowania wyjazdów na studia i praktykę studentów uprawnionych do otrzymywania stypendium socjalnego w roku – umowa 2020 PDF

Warunki przyznania dofinansowania wyjazdów osób niepełnosprawnych umowa 2020 pdf

Karta rozliczenia dofinansowania niepełnosprawnego studenta w roku 2020/2021 xls

Wniosek o dofinansowanie studenta niepełnosprawnego. Rok akademicki 2020/2021 xls