ERASMUS+ STUDIA

Program Erasmus cieszy się ogromnym powodzeniem wśród studentów – przez ostatnie 24 lata skorzystało z niego prawie 2 miliony studentów. Korzyści płynące z wyjazdów do uczelni partnerskich to przede wszystkim zdobywanie wiedzy praktycznej oraz rozwijanie umiejętności

i motywacji do samodzielnej nauki. Uczestnicząc w programie Erasmus poznajesz kulturę nowych krajów, poprawiasz znajomość języków obcych; tym samym zwiększasz swą atrakcyjność na rynku pracy. Dowiedz się więcej – nie zmarnuj swojej szansy.

Podstawowym założeniem części programu dotyczącej wyjazdów studenckich jest pełna ekwiwalentność studiów na uczelni macierzystej („home university”) i uczelni zagranicznej („host university”). Przez cały czas studiów na uczelni zagranicznej pozostaje się pełnoprawnym, czynnym studentem Uniwersytetu Pedagogicznego. W praktyce oznacza to, że:

nie trzeba (a właściwie nie należy) brać urlopu z naszej Uczelni

zachowuje się wszystkie prawa studenta UP (prawo do stypendium, kredytu, itp.),

ma się wszystkie obowiązki studenta (w szczególności dotyczy to terminów wpisu na semestr, terminu i zasad zaliczeń),

Student samodzielnie dokonuje wyboru przedmiotów na podstawie katalogów przedmiotów dostępnych na stronach internetowych uczelni partnerskich. Tak przygotowany dokument „Porozumienie o programie studiów” (Learning Agreement for Studies) jest podpisywane przez Dziekana jak również przez kierownika jednostki.

Zachęcamy studentów, którzy chcą się zapoznać bliżej z programem Erasmus+ do skorzystania z przewodnika przygotowanego przez studentów dla studentów:

https://esn.org/studentguidebook