ERASMUS+ STUDIA

Odwołane wyjazdy !!

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że po konsultacji z Prorektorem ds. Rozwoju, wszystkie wyjazdy w ramach programu Erasmus+ w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021, zarówno studentów, wykładowców jak i pracowników administracji, zostają odłożone w czasie. Wyjazdy wcześniej zaplanowane na ten okres będzie można realizować w semestrze letnim 2020/2021.

Podobne decyzje zostały podjęte w wielu innych uniwersytetach europejskich współpracujących z Uniwersytetem Pedagogicznym w ramach programu Erasmus+.

Pracownicy i studenci, którzy uzyskali nominacje na wyjazd w semestrze zimowym, proszeni są o pilny kontakt z Biurem Współpracy Międzynarodowej.

Z poważaniem,

Dr hab. prof. UP Mariusz Misztal
Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+

ROZLICZANIE MOBILNOŚCI STUDENTÓW, KTÓRE Z POWODU PANDEMII COVID-19
ZOSTAŁY ANULOWANE, ZAWIESZONE LUB ZAKOŃCZONE PRZED CZASEM (KA103)
Poniższe informacje, zostały przygotowane w oparciu o komunikaty i noty kierowane do Narodowych Agencji przez Komisję Europejską, stan na 31 marca 2020 r.
SYTUACJA 1 – STUDENT NIE WYJECHAŁ JESZCZE ZA GRANICĘ, ALE PONIÓSŁ KOSZTY ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ SWOJEGO WYJAZDU.
Uznanie przez NA kosztów będzie możliwe tylko i wyłącznie wtedy, kiedy został sporządzony jakiś formalny dokument, który dawał studentowi prawo do rozpoczęcia organizacji wyjazdu (np. umowa finansowa, LA, nominacja potwierdzona przez instytucję przyjmującą).
Student może wnioskować o zwrot kosztów podróży, pod warunkiem przedłożenia uczelni macierzystej dokumentacji, z której wynika, że poniósł koszty oraz że nie udało się ich odzyskać.
O posiadaniu dokumentów uczelnia zaświadczy w piśmie do NA (nie musi ich przesyłać), ich sprawdzenie może nastąpić w sytuacji objęcia uczelni standardowymi działaniami kontrolnymi (desk-check, audyt). Do rozliczenia kosztu biletu będą miały zastosowanie stawki ryczałtowe wg kalkulatora odległości a nie koszty rzeczywiste.
Pozostałe bezzwrotne koszty związane z organizacją wyjazdu, który został odwołany (np. kaucja za akademik, wiza, ubezpieczenie), mogą być w części pokryte ze wsparcia organizacyjnego uczelni. Jeśli uczelnia nie ma możliwości refundacji takich kosztów z OS, prosimy o kontakt z opiekunem w NA.
SYTUACJA 2 – STUDENT WYJECHAŁ ZA GRANICĘ I Z POWODU COVID-19 WRÓCIŁ DO KRAJU
Wsparcie indywidualne:
Student ma prawo zachować stypendium za czas kształcenia w uczelni partnerskiej od dnia rozpoczęcia nauki do czasu zawieszenia zajęć w formie tradycyjnej/praktyki. Np. jeśli mobilność rozpoczęła się 1 stycznia i miała trwać do 1 lipca br., a uczelnia zawiesiła zajęcia 15 marca br. to student ma prawo do wsparcia indywidualnego za okres od 1 stycznia do 15 marca.
Student musi zwrócić pozostałą część dofinansowania, tj. od dnia zawieszenia zajęć w uczelni partnerskiej (we wspomnianym przykładzie za okres od 16 marca do 1 lipca), jeśli spełnione są wszystkie trzy w przypadku studiów lub dwa w przypadku praktyki niżej wymienione warunki:
• Student nie planuje powrotu do uczelni partnerskiej, kiedy ta zostanie ponownie otwarta;
• Student, mimo zaoferowania przez uczelnię partnerską nauki online nie korzysta z niej i;
• Student nie ponosi żadnych kosztów związanych z mobilnością (np. z tytułu zakwaterowania zagranicą nawet, jeśli jest z powrotem w kraju).
Podróż:
Jeśli student nie kupił wcześniej biletu powrotnego do Polski wynikającego z daty zakończenia mobilności to uznanie kosztów biletu zakupionego z powodu COVID-19 nie jest możliwe, bo na to przewidziane jest stypendium otrzymane w ramach wsparcia indywidualnego (KA103).
Jeśli student ma bilet powrotny do Polski (np. na 1 lipca) to uznanie przez uczelnię kosztów związanych z zakupem dodatkowego biletu z powodu COVID-19 będzie możliwe tylko, jeśli student nie będzie w stanie pokryć takiego kosztu z otrzymanego/zachowanego stypendium a uczelnia akceptując taki koszt nie przekroczy całkowitego budżetu wskazanego w umowie finansowej z NA.
Do rozliczenia kosztu dodatkowego biletu będą miały zastosowanie stawki ryczałtowe wg kalkulatora odległości a nie koszty rzeczywiste. Koszty wynikające z zakupu dodatkowego biletu będą weryfikowane przez NA na etapie raportu końcowego na podstawie:
• dowodu, że poniesionych wcześniej kosztów z tytułu zakupu biletu powrotnego nie udało się odzyskać,
• dowodów potwierdzających, że student nie był w stanie pokryć kosztu dodatkowego biletu z otrzymanego/zachowanego stypendium.
SYTUACJA 3 – STUDENT WYJECHAŁ ZA GRANICĘ, ZAWIESIŁ SWOJĄ MOBILNOŚĆ I NIE WRÓCIŁ/NIE MOŻE WRÓCIĆ DO KRAJU
Wsparcie indywidualne:
Student ma prawo zachować stypendium za czas kształcenia w uczelni partnerskiej przyjmującej od dnia rozpoczęcia nauki do czasu zawieszenia zajęć w formie tradycyjnej. Np. jeśli mobilność rozpoczęła się 1 stycznia i miała trwać do 1 lipca br., a uczelnia zawiesiła zajęcia 15 marca br. to student ma prawo do wsparcia indywidualnego za okres od 1 stycznia do 15 marca br.
Student będzie uprawniony do zachowania dofinansowania również za czas kształcenia w uczelni partnerskiej/ praktyki w instytucji od dnia wznowienia zajęć w formie tradycyjnej do dnia zakończenia mobilności.
Za okres „przerwy” uczestnicy mogą ubiegać się o dofinansowanie, jeśli:
• planują kontynuować mobilność w uczelni, kiedy ta zostanie ponownie otwarta i w przypadku studiów – uczestniczą w zajęciach online, jeśli takie zostały im zaoferowane,
• nie mogą wrócić do Polski z powodu ograniczeń nałożonych przez władze kraju, w którym przebywają.

Komunikat dotyczący studentów przebywających za granicą w ramach programu Erasmus Plus

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo studentów przybywających na wymianie stypendialnej Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego bezwzględnie zaleca powrót do kraju.

Studenci mogą wrócić do swoich rodzin w Polsce wykorzystując możliwości wprowadzonego przez rząd RP programu “Lot do domu”. 

Biuro Współpracy Międzynarodowej UP zapewnia, że powrót do kraju w tym momencie zostanie uznany za warunki nadzwyczajne, spowodowane sytuacją pandemiczną, a przerwanie nauki w czasie trwania okresu wymiany określonego w umowach zawartych w ramach mobilności studenckiej programu Erasmus Plus nie będzie miało negatywnych skutków na tok studiów. 
Pracownicy Biura Współpracy Międzynarodowej pozostają do dyspozycji studentów. Dołożymy wszelkich starań, żeby nasi studenci bezpiecznie wrócili do swoich rodzin. Prosimy o kontakt mailowy anna.bronka@up.krakow.pl lub bwm@up.krakow.pl

 

Rząd RP chcąc umożliwić powrót do kraju swoim obywatelom znajdującym się za granicą uruchomił specjalne opcje, z którymi można się zapoznać na stronie https://www.lot.com/pl/pl/ (akcja #LOTdoDomu). MSZ uruchomiło specjalną infolinię, gdzie można uzyskać informacje nt. możliwości powrotu do kraju +48 22 523 8880. Z informacji na stronie Kancelarii Prezesa RM: https://www.premier.gov.pl/ wynika, że z możliwości #LotDoDomu mogą skorzystać obywatele RP oraz cudzoziemcy, którzy są małżonkami, dziećmi Polaków, mają Kartę Polaka, posiadają pozwolenie na pracę bądź prawo pobytu w Polsce.