ERASMUS+ PRAKTYKI

Erasmus+ jest programem współpracy pomiędzy uczelniami, skierowanym przede wszystkim do szkół wyższych, studentów i pracowników uczelni. W niektórych jego akcjach mogą uczestniczyć także inne instytucje, organizacje lub przedsiębiorstwa, które współpracują z uczelniami. Celem Erasmusa+ jest podnoszenie jakości kształcenia w krajach uczestniczących w tym programie poprzez rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami oraz wspieranie mobilności studentów i pracowników szkół wyższych.

W programie Erasmus+ na praktykę studencką można wyjechać do zagranicznej instytucji nieakademickiej, na przykład przedsiębiorstwa/firmy, placówki naukowo-badawczej, organizacji non-profit, muzeum, biblioteki, szpitala. Instytucja, w której student odbywa praktykę, musi znajdować się w kraju uczestniczącym w programie Erasmus+.

Praktyka w ramach Programu Erasmus+ musi gwarantować możliwość nabycia kompetencji związanych z kierunkiem kształcenia w uczelni macierzystej. W trakcie poszukiwania placówki goszczącej należy więc skoncentrować się na instytucjach, w których praca zapewnia wykorzystywanie wiedzy i umiejętności nabytych w trakcie dotychczasowych studiów na danym kierunku oraz kształtowanie nowych. Z punktu widzenia programu kształcenia na danym kierunku praktyka może stanowić integralną część programu studiów (praktyka obowiązkowa), w innych – może dać możliwość zdobycia dodatkowych kompetencji i umiejętności (praktyka nieobowiązkowa). Zadania stawiane studentowi podczas realizacji programu praktyki muszą gwarantować pracę w środowisku międzynarodowym oraz rozwój kompetencji właściwych dla pracy w takim środowisku.

Obejrzyj prezentację – Erasmus – wyjazdy na praktykę 2018-2019